C??c trang web ???nh b?c Hoa K? / C?p nh?t ph??p ly c? b?c m?i nh?t c?a Hoa K? v?? tin t?c 2022 / 5 ti?u bang c?? kh? n?ng h?p ph??p h??a c? b?c v??o n?m 2021

game đổi thưởng tặng code khởi nghiệp 5 ti?u bang c?? kh? n?ng h?p ph??p h??a c? b?c v??o n?m 2021

5 ti?u bang c?? kh? n?ng h?p ph??p h??a c? b?c v??o n?m 2021

V?? l?nh c?m li??n bang ??i v?i c? b?c ?? ???c d? b? sau ph??n quy?t c?a T??a ??n T?i cao v??o n?m 2018, ch??ng t?i ?? th?y c? b?c h?p ph??p tr? th??nh hi?n th?c ? h?n hai ch?c ti?u bang Hoa K?. M?c d?? c? b?c tr?c tuy?n ch? c?? s?n trong ch?a ??n m?t n?a trong s? ???, nh?ng v?n c??n r?t nhi?u b??c ti?n ch? trong ba n?m ng?n ng?i v?? ?ang gi??p ??t n??c ???i l?i h??ng tri?u ?? la doanh thu b? m?t t? ??th? tr??ng ch? ?en.

Sau ???, b?n c?n ph?i lo l?ng, v?? ? ?ay t?i Captiangamble, c??c chuy??n gia ?ang theo d?i t??nh tr?ng c?? c??c th? thao v?? ???nh b?c ph??p ly c?a m?i qu?c gia. Ch??ng t?i ?? ???nh gi?? t??nh h??nh v?? t??m ra nh?ng ng??i c?? nhi?u kh? n?ng s? c?? b??c nh?y v?t v?? h?p ph??p h??a c? b?c v??o n?m 2022.

H?y xem top 5 c?a ch??ng t?i ?? xem nh?? n??c c?a b?n c?? ??a ra danh s??ch kh?ng:

Massachusetts

Massachusetts ???nh b?c ph??p ly

L??m th? n??o c?? c??c th? thao v?n ch?a h?p ph??p ? bang Bay v?n l?? m?t b?? ?n ??i v?i t?t c? ch??ng ta v?? m?t s? ly do. ??i v?i ng??i m?i b?t ??u, ? ?ay ?? ???c nhi?u phi??n ?i?u tr?n v?? d? lu?t ???c b? phi?u - v?? h? c?? s? ?ng h? ??y ?? c?a Ch??nh ph? - nh?ng b?ng c??ch n??o ???, thi??n ???ng ?? v??t qua. Massachusens ?? c?? th? ??t c??c th? thao tr?c tuy?n h?p ph??p b?ng c??ch v??t qua bi??n gi?i nh?? n??c ??n New Hampshire ho?c Rhode Island. Do ???, b?n ngh? r?ng Th??nh l?. Ch??nh ph? v?? c??c nh?? l?p ph??p s? th?y r?ng n?? ch? ???c th?c hi?n. Oh - v?? DraftKing ?s c?? tr? s? t?i Boston cho Pete ?s sake - C? l??n! ?

Ch?c ch?n n?m 2022 ph?i l?? n?m m?? c??c nh?? l?p ph??p cu?i c??ng ?? ???c s?p x?p m?t l?n v?? m?i m?i ...

Connecticut

Connecticut c? b?c ph??p ly

M?t ng??i h??ng x??m c?a Massachusetts c?ng ?? s?n s??ng h?p ph??p h??a c?? c??c th? thao trong m?t th?i gian, nh?ng ch?a bao gi? qu?n ly ?? v??t qua n??. Tuy nhi??n, n?i t??nh h??nh Massachussettes gay tr? ng?i cho ch??ng ta m?t ch??t, ly do ??ng sau s? th?t b?i c?a Connecticut trong vi?c v??t qua d??ng n??y cho ??n nay l?? ??n gi?n h?n nhi?u ?? th?y. Hai b? l?c ? bang Nutmeg ?ang tuy?t v?ng ?? c?? quy?n ??t c??c ??c quy?n th? thao, ?? n?? c?? th? tr? th??nh m?t ph?n c?a s? ??c quy?n ???nh b?c s??ng b?c m?? h? hi?n ?ang th??ch. Do ???, ?? c?? m?t tr?n chi?n k??o d??i gi?a c??c b? l?c v?? c??c nh?? l?p ph??p ?ng h? s??ng b?c th??ng m?i v?? c?? c??c th? thao.

N?m 2021 d??ng nh? cu?i c??ng c?ng l?? n?m, v?? c?? v? nh? m?c d?? ??? l?? nh?ng b? l?c ??ng ??u, v?? Th??ng ngh? s? Cathy Osten c?? v? ???c chu?n b? ?? ??a anh ta v??t qua. C? ?y l?? m?t ng??i ?ng h? gi?ng h??t c?a c??c m?n th? thao b? l?c v?? d? lu?t c?a c? ?y c?? s? h? tr? c?a hai b? l?c.

Arizona

Arizona ???nh b?c ph??p ly

M?t ti?u bang gi??p v?i thi??n ???ng ???nh b?c l?n nh?t v?? n?i ti?ng nh?t th? gi?i s? lu?n c?? c? h?i chi?n ??u ?? h?p ph??p h??a m?t cu?c ???nh c??c th? thao nh?. Nh? tr??ng h?p c?a Connecticut, c??c v?n ?? c?a Arizona ?s ?? s?i s?c tr??c s? ph?n ??i c?a b? l?c. Th??ng ngh? s? Sonny Borelli ?? ??a ra c??c d? lu?t cho ph??p ??t c??c c? th? thao b? l?c v?? th??ng m?i trong hai n?m nay - nh?ng c??c b? l?c Ain ?t h?nh ph??c, v?? h? mu?n c?? s? ??c quy?n ??y ?? ho?c kh?ng ??t c??c h?p ph??p n??o c?.

C?? ?i?u g?? ?? x?y ra ?? th?y m?t s? thay ??i trong quan ?i?m cho n?m 2022? C??, nh?ng kh?ng ? c?p ?? l?p ph??p. Kh?ng gi?ng nh? Connecticut, kh?ng c?? d?u hi?u c? th? c?a m?t d? lu?t cu?i c??ng s? th?y m?t b??n chi?n th?ng ho?c t??m th?y s? th?a hi?p ?? l??m h??i l??ng t?t c? c??c b??n. Tuy nhi??n, nh?ng ng??i kh?ng l? c?? c??c th? thao Fanduel ?? ky m?t th?a thu?n v?i Phoenix Suns. Do ???, hy v?ng ??t c??c th? thao ph??p ly ??n Arizona v??o n?m 2022 ??u c?? b?n l? v? gi? ??nh r?ng Fanduel bi?t ?i?u g?? ??? m?? ch??ng ta kh?ng c??.

Kansas

???nh b?c ph??p ly Kansas

Kansas l?? m?t ti?u bang kh??c kh?ng c?? th? nh?n ???c h??a ??n qua d??ng do hai b??n ?ang ? loggerheads. M?c d?? kh?ng gi?ng nh? Arizona v?? Connecticut, nh?ng ??? kh?ng ph?i l?? tr??ng h?p c?a c??c b? l?c so v?i th??ng m?i. Thay v??o ???, hai b??n ??i l?p ? ?ay l?? Th??ng vi?n, nh?ng ng??i mu?n c?? ?y ban ch?i game l?? c? quan qu?n ly c?? c??c th? thao ph??p ly, v?? H? vi?n, nh?ng ng??i mu?n x? s? nh?? n??c c?? quy?n ki?m so??t ho??n to??n - t? quy ??nh ??n ho?t ??ng tr?c ti?p th?ng qua 1200 C??c nh?? b??n l? ???c c?p ph??p.

Hai b??n thi??n ???ng ch?a t??m th?y m?t s? lo?i trung gian, tuy nhi??n h? ???c cho l?? ?ang ti?n g?n h?n. N?m 2022 c?? ph?i l?? n?m cu?i c??ng c?ng c?? ???c n?? kh?ng? Ch??ng ta c?? th? n??i ch?c ch?n, nh?ng ??? l?? c? h?i t?t nh?t m?? nh?? n??c hoa h??ng d??ng ?? c?? trong h?n hai n?m tranh lu?n.

Georgia

GEORGIA CAMPLING L?N

C?? l? m?t trong nh?ng qu?c gia ???ng ng?c nhi??n nh?t trong danh s??ch n??y, cho r?ng n?? th??ng ???c xem l?? m?t qu?c gia mi?n Nam b?o th?. Tuy nhi??n, Georgia ?? ch?ng l?i h?t ng? c?c trong cu?c b?u c? t?ng th?ng n?m 2020 b?i (sau c??ng) Turn Blue, v?? c?? th? ti?p t?c cho th?y th?y tri?u ?ang chuy?n sang b?ng c??ch h?p ph??p h??a vi?c ??t c??c th? thao v??o n?m 2022. Kh? n?ng h?p ph??p h??a m?t s? h??nh th?c c?? c??c th? thao ?? ???c th?o lu?n nghi??m t??c b?i c??c quan ch?c ch??nh ph? v?? c??c nh?? l??m lu?t trong hai n?m qua, v?? c??c cu?c kh?o s??t g?n ?ay ?? g?i y r?ng M?t cu?c b? phi?u c?ng khai c?? th? v??t qua. Ngo??i ra, t?t c? c??c ??i th? thao chuy??n nghi?p ? bang Peach ?? ra m?t ?? h?p ph??p h??a.

C??c b??nh xe ?ang chuy?n ??ng v?? san kh?u ???c thi?t l?p cho Georgia ?? ch??o ???n ??t c??c th? thao h?p ph??p - tuy nhi??n m?t ?i?u c?n ???ng n??! H?p ph??p h??a c?? c??c th? thao s? y??u c?u s?a ??i Hi?n ph??p b?o th? c?a Georgia, ?i?u n??y s? tr?? ho?n ???ng k? qu?? tr??nh - cho ??n th??ng 11 n?m 2022 s?m nh?t. Tuy nhi??n, c?? m?t c??ch c?? th? Georgia c?? th? c?? ???c m?t v??ng n??y - n?u x? s? nh?? n??c tr? th??nh c? quan qu?n ly. C??c ??ng t??c ?ang ???c th?c hi?n ?? c? g?ng v?? th?c hi?n ?i?u n??y, v?? v?y h?y xem ng??i Gruzia kh?ng gian n??y!

V?? m?t ?? c?p ???ng tran tr?ng cho ng??i ngo??i c?p b?c c?a ch??ng t?i ??/I>

Florida!

???nh b?c ph??p ly Florida

Nh? ?? b??o c??o v??o th?i ?i?m ??? c?a Captalingamble, m?t d? lu?t ?? ???c n?p v??o th??ng 12 n?m 2020, cho ph??p c?? c??c th? thao di ??ng ???c ?i?u ch?nh b?ng x? s? ? bang Sunshine. Tuy nhi??n, m?t l?n n?a, ??? l?? m?t b? l?c c?n ???ng. B? l?c Seminole ki?m so??t ch?i game ? Florida v?? mu?n c?? quy?n ??c quy?n cho b?t k? cu?c c?? c??c th? thao ph??p ly n??o. H? thi??n ???ng ?? ???c ?? c?p th?m ch?? m?t c??ch tho??ng qua trong d? lu?t n?p ??n, v?? th?t c?ng b?ng khi n??i r?ng kh?ng ???c ?i xu?ng trong tr?i Seminole.

V?n c??n m?t c? h?i b??n ngo??i r?ng Florida c?? th? th?y vi?c ??t c??c th? thao di ??ng h?p ph??p v??o n?m 2022, tuy nhi??n cho r?ng vi?c nh??n th?y s? th?a hi?p r?t nhi?u v??o l??c n??y, ch??ng t?i ngh? r?ng n?? c?? th? l?? ??t nh?t l?? v??o n?m 2022 tr??c ??? M?t n?n t?ng gi?a ???c ??t ???c.

Trang web c?? c??c h??ng ??u
Qu?ng c??o c?? c??c h??ng ??u
Trang web c?? c??c h??ng ??u
Qu?ng c??o c?? c??c h??ng ??u
Di chuy?n l??n ??u
???ng
??i tr??ng khuy?n ngh?: Nh?? cung c?p h??ng ??u c?a th??ng!
??
M? ti?n th??ng c?a b?n:
?u ??i ti?n th??ng ?? ???c m? trong m?t c?a s? b? sung. N?u kh?ng, b?n c?ng c?? th? m? n?? b?ng c??ch nh?p v??o li??n k?t sau:
Gh?? th?m trang web