C??c trang web ???nh b?c Hoa K? / C?p nh?t ph??p ly c? b?c m?i nh?t c?a Hoa K? v?? tin t?c 2022 / C?ng ty Garnett ?? ra m?t h?p t??c v?i Tipico Sportsbook

game tang code C?ng ty Garnett ?? ra m?t h?p t??c v?i Tipico Sportsbook

C?ng ty Garnett trong tu?n n??y ?? ho??n th??nh m?t th?a thu?n h?p t??c v?i C?ng ngh? Tipco USA.

Garnett Co Tipco Parnership

Th?a thu?n, k??o d??i t?ng c?ng n?m n?m v?? tr? gi?? t?ng c?ng 90 tri?u ?? la, c?? ngh?a l?? Tipco s? tr? th??nh nh?? cung c?p c?? c??c th? thao duy nh?t v?? nh?? cung c?p iGaming cho Garnett. T?ng c?ng, h?n 200 t??i s?n li??n k?t s? l?u tr? n?i dung do k?t qu? c?a quan h? ??i t??c.

V? th?a thu?n - C?ng ty Garnett

Garnett Co. l?? c?ng ty m? c?a USA Today, v?? y t??ng ??ng sau th?a thu?n n?m n?m v?i Tipco l?? cung c?p n?i dung c?? c??c th? thao s? ???c cung c?p tr??n to??n b? m?ng l??i USA Today. Ngo??i ra, nh? ?? ?? c?p ? tr??n, m?t s? n?i dung ???c t?o ra l?? k?t qu? c?a quan h? ??i t??c s? ???c cung c?p tr??n c??c trang web v?? t??i s?n li??n k?t kh??c c?a Garnett. Bao g?m trong ??? l?? MMA Junkie, Golfweek v?? ?? gi??nh chi?n th?ng.

Khi tr? th??nh nh?? cung c?p c?? c??c v?? c?ng ngh? v?? c?? c??c th? thao ??c quy?n c?a Garnett, Tipco s? t??ch h?p t? l? c??c v?? t?i l??n xu h??ng c?? c??c tr??n c??c n?n t?ng. Tr??n h?t, Tipco c?ng s? t?o v?? cung c?p m?t s? tr?? ch?i mi?n ph?? cho Garnett.

Tipco l?? ai?

Tipco l?? m?t c?ng ty c?ng ngh?, c?? l? ch?a ho??n to??n tr??n ??u l??i trong l?nh v?c ???nh b?c tr?c tuy?n c?a M?. Tuy nhi??n, ?ay l?? nh?? cung c?p c?ng ngh? c?? c??c th? thao h??ng ??u cho nhi?u qu?c gia tr??n th? gi?i - ???ng ch?? y nh?t l?? ? c??c n??c l?n ? chau ?u nh? ??c.

V?i th? tr??ng c?? c??c th? thao tr?c tuy?n Hoa K? ?ang ? giai ?o?n s? khai t??ng ??i so v?i c??c qu?c gia kh??c, kh?? c?? g?? ???ng ng?c nhi??n khi m?t c?ng ty kh?ng l? trong ng??nh chau ?u v?? to??n c?u ?? tham gia ?? ?n ??nh m?t trong nh?ng th?a thu?n h?p t??c l?n nh?t k? t? khi nang PSAPA v??o n?m 2018.

Word ?s t? Ch? t?ch Garnett ?s ?s - Michael Reed

Theo Ch? t?ch Garnett, Michael Reed, kh??n gi? tr??n t?t c? c??c t??i s?n li??n k?t c?a Garnett t?ng c?ng 46 tri?u ng??i ham m? th? thao. Reed n??i th??m r?ng kh??n gi? c?a anh ?y Phan t??ch Rave, C?? c??c hi?u bi?t, t? l? c??c v?? c??c t??nh n?ng ??c ???o ??/Strong>, T?t c? ??u c?? th? ???c cung c?p nh? s? h?p t??c c?a h? v?i Tipco.

Khi n??o ch??ng ta c?? th? mong ??i ?? xem n?i dung c?? c??c th? thao c?? th??ng hi?u?

N?i dung c?? c??c th? thao th??ng hi?u ??u ti??n t? Garnett Co. v?? Tipco c?? th? s? ???c ra m?t v??o cu?i th??ng n??y (th??ng 8 n?m 2021). C??c ho?t ??ng ??u ti??n s? ???c cung c?p t?i Trung tam ???nh b?c East Coast c?a New Jersey v?? bang c? b?c tr?c tuy?n ph??t tri?n g?n ?ay c?a Colorado. Vi?c ra m?t v??o cu?i th??ng 8 ???c l??n k? ho?ch l?? tr??ng v?i ??u m??a gi?i NFL 2021/22.

Trang web c?? c??c h??ng ??u
Qu?ng c??o c?? c??c h??ng ??u
Trang web c?? c??c h??ng ??u
Qu?ng c??o c?? c??c h??ng ??u
Di chuy?n l??n ??u
???ng
??i tr??ng khuy?n ngh?: Nh?? cung c?p h??ng ??u c?a th??ng!
??
M? ti?n th??ng c?a b?n:
?u ??i ti?n th??ng ?? ???c m? trong m?t c?a s? b? sung. N?u kh?ng, b?n c?ng c?? th? m? n?? b?ng c??ch nh?p v??o li??n k?t sau:
Gh?? th?m trang web